Extbase Variable Dump
TW\Twglossary\Domain\Model\Glossaryprototypepersistent entity (uid=23, pid=118)
   headline => protected'Bezbariérový výtah' (21 chars)
   subheadline => protected'Výtahy a bezbariérový přístup' (34 chars)
   title => protected'Bezbariérový výtah' (21 chars)
   description => protected'Veřejné budovy, jako jsou budovy, které mohou používat hendikepované o
      soby, musejí mít bezbariérový přístup.<br /><br />Velikosti výtahový
      ch kabin a dveří musejí být vhodné pro vozíčkáře. Pokud mají budov
      u používat osoby s jinými hendikepy, jako např. zrakově postižené oso
      by, je nutné učinit nezbytná opatření, jako jsou např. hmatové značk
      y nebo dodatečné nápisy v Braillově písmě. <br /><br />Odpovídající
       opatření jsou popsána v normách DIN 18024/25 a / nebo EN 81-70.
' (524 chars) related => protectedNULL uid => protected23 (integer) _localizedUid => protected394 (integer)modified _languageUid => protected5 (integer)modified _versionedUid => protected23 (integer)modified pid => protected118 (integer)
Slovník pojmů

Bezbariérový výtah

Výtahy a bezbariérový přístup

Veřejné budovy, jako jsou budovy, které mohou používat hendikepované osoby, musejí mít bezbariérový přístup.

Velikosti výtahových kabin a dveří musejí být vhodné pro vozíčkáře. Pokud mají budovu používat osoby s jinými hendikepy, jako např. zrakově postižené osoby, je nutné učinit nezbytná opatření, jako jsou např. hmatové značky nebo dodatečné nápisy v Braillově písmě.

Odpovídající opatření jsou popsána v normách DIN 18024/25 a / nebo EN 81-70.

zpět k přehledu