• Schmitt + Sohn slaví 160 let.

Série rozhovorů s odborníky společnosti S+ u příležitosti naší 160leté existence.

Výročí chceme využít jako vhodnou příležitost k tomu, abychom vám představili události a perspektivy nejen naší firmy, ale celého odvětví. Za tím účelem jsme zpovídali přední osobnosti společnosti S+ a ptali se jich na aktuální situaci.
Raineru Schmittovi, obchodnímu řediteli pro nové výtahy jsme přitom položili následující otázky:

S+: „Před jakými výzvami stojí výtahářské odvětví a jak na ně můžeme svými výrobky reagovat?“

Rainer Schmitt: „Naše odvětví se ocitá už několik let v převratné fázi, kterou chceme s našimi produkty spoluutvářet a přinášet následující odpovědi na s tím vyvstávající otázky:
Vytváříme bezbariérová řešení. Na základě vývoje chceme snižovat emise hluku. Chceme smysluplně využít digitalizaci ve stavebnictví.“

S+: „Proč má právě požadavek na bezbariérovost tak vysokou prioritu?“

Rainer Schmitt: „Naše společnost stárne a demografickou proměnu nelze zastavit. Podle prognóz se odhadem zvýší podíl obyvatel ve věku nad 60 let v populaci z dnešních 22 procent na 37 procent v roce 2050. Naprostá většina lidí si přeje strávit léta od odchodu do důchodu až do vysokého věku ve vlastním domově. Cílem přitom musí být, aby i starší lidé mohli žít mezi svými čtyřmi stěnami samostatně, důstojně a bez cizí pomoci. Potřeba bezbariérového obytného prostoru se proto neustále zvyšuje tak, aby i starší generace měly své vhodné prostředí pro pozdější životní fáze.“
Ale i mladší generace mají z této koncepce užitek, protože odstranění bariér zvyšuje komfort. Právě mladé rodiny s malými dětmi obrovsky využívají výhody bezbariérového bydlení. Širší dveře se tak skvěle hodí pro kočárky. Přechody bez schodků a prahů mezi jednotlivými obytnými úrovněmi nebo bezbariérový přístup do zahrady zase usnadňují nejen seniorům, ale i dětem samostatný pohyb po vlastním domě. Protiskluzové podlahové krytiny navíc snižují riziko úrazu.

S+: „Kdy je byt považován za bezbariérový?“

Rainer Schmitt: „Studie ‚Bydlení ve stáří‘* definovala pět rozhodujících kritérií, která musí být splněna, aby mohl být byt klasifikován jako bezbariérový:

 1. bezbariérový přístup,
 2. žádné stupně nebo prahy uvnitř bytu,
 3. dostatečně široké dveře v sanitárních prostorách,
 4. sanitární prostory nabízí dostatečnou plochu pro pohyb,
 5. sprcha v rovině s podlahou.

Právě pro člověka, který je odkázán na invalidní vozík, je splnění těchto kritérií bezpodmínečné. Ve výstavbě bezbariérových staveb se musí tyto požadavky stát standardem. Mimoto je důležité brát v potaz, že bezbariérový neznamená totéž co „vhodný pro invalidní vozík“. Byt, který má být neomezeně využitelný s invalidním vozíkem, musí splňovat ještě další požadavky.“

S+: „Jakou pozornost je třeba bezbariérovosti věnovat u novostaveb?“

Rainer Schmitt: „Do vícepodlažních obytných komplexů se bezbariérově dostanete pouze výtahem. U každé novostavby, a to i s nízkým počtem podlaží, je dnes výtah její standardní součástí. Požadovány jsou přitom výtahy, které lze rychle dodat a namontovat. Výběr produktů a materiálů musí navzdory vysoké míře standardizace umožňovat maximální individualizaci zařízení. Společnost S+ je na to se svým produktem ISI 2040® výborně připravena, a kromě nepřeberné rozmanitosti nabízí také vzhled materiálu, který jednoznačně určuje měřítko v oboru. Díky tomu dokážeme být rovnocenným partnerem velkým koncernům i v náročném prostředí standardizovaných nových zařízení a ročně na naše trhy dodáme a namontujeme bezmála 2 000 výtahů. V odvětví výtahů je to u firmy vedené přímo majitelem nevídané.“

S+: „Jaká je situace při dovybavování stávajících staveb?“

Rainer Schmitt: „Ve vybavenosti bytových zařízení v minulosti nepatřil výtah vždy ke standardu. Většina družstevních bytových domů a budov ve výstavbě sociálních bytů byla realizována do počtu podlaží, který nevyžadoval výtah. Ve většině spolkových zemích to znamená přízemí plus 4 horní patra. Takový stav je dnes bez výtahu nemyslitelný a taková bytová zařízení jsou z hlediska bezbariérovosti nepoužitelná.“

S+: „Jaká řešení přichází v takovém případě v úvahu?“

Rainer Schmitt: „Možným řešením je pozdější přístavba výtahu k budově pomocí výtahové šachty. Ve společnosti S+ jsme tento postup kompletně standardizovali. Od technické proveditelnosti (vyměření, technické posouzení, technické řešení) až po kalkulaci s definovaným řetězcem procesů a dodavatelů. S+ ročně dodá přibližně 60 výtahů s výtahovou šachtou a předpokládáme, že toto číslo poroste. Další standardizace sortimentu nám pomůže uspokojit poptávku a výrazně navýšit objem.“

S+: „Jaká je situace u budov, které už mají výtah? Jak lze zde zajistit bezbariérovost do budoucna?“

Rainer Schmitt: „Jenom v Německu je asi 850 tisíc výtahů, které slouží jako osobní výtahy nebo přepravu osob připouští. Neustálou využitelnost zajišťuje pravidelný servis. Životnost výtahu je nicméně po technické stránce omezená a závisí na řadě faktorů. Rýsuje se zřetelný trend, kdy se v případě nutnosti větších oprav nebo modernizace dává přednost výměně kompletního zařízení. Vycházíme z toho, že objem takových stavebních opatření v budoucnu převýší objem stavby nových výtahů.“

S+: „Jaké úkoly se při takových modernizacích řeší?“

Rainer Schmitt: „Protože stávající šachty mají pevné rozměry, musí se nový výtah přizpůsobit dané šachtě. S+ dokáže díky extrémně flexibilní výrobě splnit téměř každý požadavek na rozměry výtahu, a to jak v oblasti kabiny, tak v případě dveří. Tím je zaručeno, že také stávající šachty budou ideálně využity a stávající zařízení budou moci být nahrazena novými výtahy s vyšší nosností. Dalším požadavkem je ve většině případů využití stávající strojovny. Pro nás to znamená umístit řídicí jednotku, frekvenční měnič a částečně pohon do strojovny.

Proces, který zahrnuje:

 • vyměření šachty,
 • plánování (včetně optimalizace výtahu na základě stávajících rozměrů šachty),
 • využití stávající strojovny,
 • demontáž,
 • montáž a
 • přizpůsobení šachtových posuvných dveří včetně obložkové zárubně budově

je ve firmě S+ plně standardizován a téměř denně realizován.“

S+: „Jaké výzvy se pojí s emisemi hluku a jaká řešení můžeme nabídnout?“

Rainer Schmitt: „Počet jednočlenných domácností se podle nových propočtů soukromých domácností zvýší ze 17,3 milionů v roce 2018 na 19,3 milionů v roce 2040. To znamená, že 24 % všech lidí žijících v soukromých domácnostech bude bydlet samo. Existuje enormní potřeba malých bytových jednotek, které budou postaveny kompaktně a s využitím plochy celého komplexu budovy. Na polohu tzv. „prostor vyžadujících ochranu“, jako jsou dětské pokoje nebo ložnice, už nelze brát zřetel. Dnes se takové prostory nachází přímo vedle výtahové šachty. V těchto prostorách upravují přípustné emise hluku normy. Hluk musí dostát těmto požadavkům nebo být dokonce nižší v souhře stavebních opatření (např. tloušťka betonu) a technického vybavení budov (např. výtah).

Použitím speciálního vybavení jako jsou:

 1. oddělení hlavního pohonu,
 2. použití pogumovaných lan,
 3. tiché stykače v řídicí jednotce,
 4. umístění zařízení proti pohybu dolů v šachtě při deaktivaci regulace v klidovém stavu a
 5. hlazené vodicí kolejnice,

dosahujeme hladiny hluku, která je částečně výrazně pod zákonnými požadavky.“

S+: „Jaké příležitosti vidíte v digitalizaci pro naše odvětví a pro společnost S+?“

Rainer Schmitt: „V budoucnu se prosadí digitální připojení výtahů. Tím myslím digitální získávání informací z datové sběrnice výtahu. Hodnoty, jako je:

 • stav zařízení,
 • pravděpodobnost selhání,
 • jízdní vzdálenost,
 • počet jízd,
 • počet pohybu dveří,
 • počet revizí dveří,

a mnohé další bude možné monitorovat přes dashboard. Díky tomu lze převzít také funkce dozorce výtahu a identifikovat potřebu prediktivní údržby. Je možné získávat informace o jízdní kvalitě výtahu a o všech funkcích zařízení. Navíc je možné vizualizovat stav všech zařízení pomocí mapy. Na první pohled tak poznáte, zda je zařízení v provozu, nebo ne.

Pokud se dostane některé zařízení „mimo provoz“, bude odesláno hlášení příslušnému servisnímu centru s informací o příčině a času události. Servisní technici pověření zásahem se tak mohou odpovídajícím způsobem připravit předem.

V budoucnu budou umožněny další úrovně rozšíření prostřednictvím technologie NFC, která bude řídit výtah bez manuálních zásahů, a bude tak doplněním bezbariérových výtahů pro používání osobami se zdravotním postižením podle normy EN 81-70.

Produktem NEXSD® společnost S+ vyvinula v tomto dynamicky rostoucím segmentu nejrozsáhlejší nástroj našeho odvětví, který je připraven pro sériovou výrobu.“

S+: „Vážený pane Schmitte, děkujeme za Váš hluboký vhled do událostí a perspektiv.“

Zde https://www.schmitt-vytahy.com/nexsd/ se dozvíte více o našem novém produktu NEXSD®.